วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
30
23.16
0.13
12.42
12.55
53.63%
54.17%
รายจ่ายลงทุน
2
2.83
2.17
0.00
2.17
0.00%
76.70%
รายจ่ายภาพรวม
32
25.99
2.29
12.42
14.72
47.80%
56.62%
×