วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
16
11.83
0.00
3.13
3.13
26.46%
26.46%
รายจ่ายภาพรวม
16
11.83
0.00
3.13
3.13
26.46%
26.46%
×