วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
23
23.50
0.54
18.11
18.65
77.07%
79.38%
รายจ่ายภาพรวม
23
23.50
0.54
18.11
18.65
77.07%
79.38%
×