วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
16
7.29
0.03
4.55
4.58
62.31%
62.74%
รายจ่ายภาพรวม
16
7.29
0.03
4.55
4.58
62.31%
62.74%
×