วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
23
17.63
0.57
10.77
11.34
61.10%
64.35%
รายจ่ายลงทุน
1
2.99
2.99
0.00
2.99
0.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
24
20.62
3.56
10.77
14.33
52.24%
69.52%
×