วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
23
16.31
0.26
10.53
10.79
64.58%
66.15%
รายจ่ายลงทุน
1
3.00
2.99
0.00
2.99
0.00%
99.66%
รายจ่ายภาพรวม
24
19.31
3.25
10.53
13.78
54.54%
71.36%
×