วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
13
9.36
0.36
1.08
1.44
11.55%
15.41%
รายจ่ายภาพรวม
13
9.36
0.36
1.08
1.44
11.55%
15.41%
×