วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
22
13.83
0.00
12.43
12.43
89.85%
89.85%
รายจ่ายลงทุน
3
5.60
0.00
2.99
2.99
53.33%
53.33%
รายจ่ายภาพรวม
25
19.43
0.00
15.42
15.42
79.33%
79.33%
×