วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
14
8.24
0.03
5.26
5.28
63.75%
64.09%
รายจ่ายภาพรวม
14
8.24
0.03
5.26
5.28
63.75%
64.09%
×