สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงหนือ 3

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
6
8.20
0.00
6.32
6.32
77.12%
77.12%
รายจ่ายลงทุน
1
3.50
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รายจ่ายภาพรวม
7
11.70
0.00
6.32
6.32
54.05%
54.05%
×