สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงหนือ 3

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
3
2.99
0.00
1.84
1.84
61.60%
61.60%
รายจ่ายภาพรวม
3
2.99
0.00
1.84
1.84
61.60%
61.60%
×