สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
21
94.59
0.06
66.00
66.06
69.77%
69.84%
รายจ่ายลงทุน
43
53.45
14.15
39.29
53.45
73.51%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
64
148.04
14.22
105.29
119.51
71.12%
80.73%
×