สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
21
94.88
0.03
67.94
67.97
71.60%
71.63%
รายจ่ายลงทุน
43
53.45
14.15
39.29
53.45
73.51%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
64
148.32
14.19
107.23
121.42
72.29%
81.85%
×