สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
14
37.51
0.00
7.85
7.85
20.91%
20.91%
รายจ่ายภาพรวม
14
37.51
0.00
7.85
7.85
20.91%
20.91%
×