โรงพยาบาลมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
14
57.52
0.00
42.98
42.98
74.72%
74.72%
รายจ่ายลงทุน
20
99.33
34.13
65.20
99.33
65.64%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
34
156.84
34.13
108.18
142.30
68.97%
90.72%
×