โรงพยาบาลมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
8
19.51
0.00
8.13
8.13
41.68%
41.68%
รายจ่ายภาพรวม
8
19.51
0.00
8.13
8.13
41.68%
41.68%
×