วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
8
7.86
0.00
7.27
7.27
92.48%
92.48%
รายจ่ายลงทุน
1
0.75
0.00
0.75
0.75
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
9
8.60
0.00
8.01
8.01
93.13%
93.13%
×