วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
8
7.86
0.00
6.91
6.91
87.88%
87.88%
รายจ่ายลงทุน
1
0.75
0.00
0.75
0.75
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
9
8.60
0.00
7.65
7.65
88.93%
88.93%
×