วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
6
4.44
0.00
0.46
0.46
10.47%
10.47%
รายจ่ายภาพรวม
6
4.44
0.00
0.46
0.46
10.47%
10.47%
×