สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
11
2.98
0.35
1.85
2.20
62.11%
73.84%
รายจ่ายลงทุน
1
0.04
0.00
0.04
0.04
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
12
3.02
0.35
1.89
2.24
62.56%
74.15%
×