สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
10
1.60
0.25
0.39
0.64
24.35%
39.93%
รายจ่ายภาพรวม
10
1.60
0.25
0.39
0.64
24.35%
39.93%
×