มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
34
977.00
0.00
744.13
744.13
76.16%
76.16%
รายจ่ายลงทุน
10
246.05
7.18
157.87
165.05
64.16%
67.08%
รายจ่ายภาพรวม
44
1,223.05
7.19
902.00
909.19
73.75%
74.33%
×