มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
29
647.73
0.00
233.91
233.91
36.11%
36.11%
รายจ่ายภาพรวม
29
647.73
0.00
233.91
233.91
36.11%
36.11%
×