มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
32
347.26
0.93
219.58
220.52
63.23%
63.50%
รายจ่ายลงทุน
48
134.09
20.97
2.29
23.27
1.71%
17.35%
รายจ่ายภาพรวม
80
481.35
21.91
221.88
243.79
46.09%
50.64%
×