มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
29
221.49
0.54
61.15
61.69
27.60%
27.85%
รายจ่ายภาพรวม
29
221.49
0.54
61.15
61.69
27.60%
27.85%
×