สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
40
59.63
0.00
43.76
43.76
73.39%
73.39%
รายจ่ายลงทุน
1
0.03
0.00
0.03
0.03
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
41
59.66
0.00
43.80
43.80
73.41%
73.41%
×