สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
2
0.38
0.00
0.09
0.09
23.30%
23.30%
รายจ่ายภาพรวม
2
0.38
0.00
0.09
0.09
23.30%
23.30%
×