ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
24
55.52
0.02
44.41
44.42
79.98%
80.01%
รายจ่ายลงทุน
1
14.45
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รายจ่ายภาพรวม
25
69.97
0.02
44.41
44.42
63.46%
63.49%
×