ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
24
56.68
0.04
47.88
47.92
84.47%
84.54%
รายจ่ายลงทุน
1
14.45
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รายจ่ายภาพรวม
25
71.13
0.04
47.88
47.92
67.31%
67.36%
×