ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
15
37.72
0.21
7.08
7.29
18.76%
19.32%
รายจ่ายภาพรวม
15
37.72
0.21
7.08
7.29
18.76%
19.32%
×