สำนักงานประจำศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
3
0.07
0.00
0.07
0.07
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
3
0.07
0.00
0.07
0.07
100.00%
100.00%
×