งบประมาณจังหวัด (สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม)

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
6
22.39
0.05
17.66
17.71
78.89%
79.11%
รายจ่ายลงทุน
113
171.83
60.21
103.84
164.06
60.43%
95.47%
รายจ่ายภาพรวม
119
194.21
60.26
121.51
181.77
62.56%
93.59%
×