งบประมาณจังหวัด (สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม)

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
6
22.39
0.04
18.92
18.96
84.52%
84.71%
รายจ่ายลงทุน
113
171.83
27.63
115.62
143.25
67.28%
83.37%
รายจ่ายภาพรวม
119
194.21
27.68
134.54
162.22
69.27%
83.52%
×