งบประมาณจังหวัด (สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม)

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
6
20.20
0.00
0.66
0.66
3.26%
3.26%
รายจ่ายภาพรวม
6
20.20
0.00
0.66
0.66
3.26%
3.26%
×