องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
15
665.98
0.00
665.98
665.98
100.00%
100.00%
รายจ่ายลงทุน
11
114.72
6.52
0.00
6.52
0.00%
5.68%
รายจ่ายภาพรวม
26
780.70
6.52
665.98
672.50
85.30%
86.14%
×