องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
15
482.43
0.00
482.43
482.43
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
15
482.43
0.00
482.43
482.43
100.00%
100.00%
×