สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
22
267.73
0.00
263.19
263.19
98.30%
98.30%
รายจ่ายลงทุน
5
15.49
6.36
1.19
7.54
7.65%
48.69%
รายจ่ายภาพรวม
27
283.21
6.36
264.37
270.73
93.34%
95.59%
×