สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
22
202.99
0.00
180.02
180.02
88.68%
88.68%
รายจ่ายภาพรวม
22
202.99
0.00
180.02
180.02
88.68%
88.68%
×