������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
32
353.29
0.48
242.19
242.68
68.55%
68.69%
รายจ่ายลงทุน
48
134.09
41.40
2.65
44.05
1.97%
32.85%
รายจ่ายภาพรวม
80
487.37
41.88
244.84
286.73
50.23%
58.83%
×