ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
1
0.90
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รายจ่ายลงทุน
12
0.34
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รายจ่ายภาพรวม
13
1.24
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
×