ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
1
1.09
0.05
0.46
0.51
42.72%
47.08%
รายจ่ายภาพรวม
1
1.09
0.05
0.46
0.51
42.72%
47.08%
×