สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายลงทุน
72
66.33
26.30
11.78
38.07
17.75%
57.40%
รายจ่ายภาพรวม
72
66.33
26.30
11.78
38.07
17.75%
57.40%
×