สนง.พลังงานจังหวัด

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
1
0.18
0.00
0.18
0.18
100.00%
100.00%
รายจ่ายลงทุน
15
0.48
0.00
0.41
0.41
85.20%
85.20%
รายจ่ายภาพรวม
16
0.66
0.00
0.58
0.58
89.16%
89.16%
×