สนง.สาธารณสุขจังหวัด

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
1
1.02
0.00
0.41
0.41
40.81%
40.81%
รายจ่ายภาพรวม
1
1.02
0.00
0.41
0.41
40.81%
40.81%
×