สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
2
1.44
0.28
0.86
1.14
59.62%
79.08%
รายจ่ายลงทุน
7
1.88
1.34
0.54
1.88
28.74%
99.86%
รายจ่ายภาพรวม
9
3.32
1.62
1.40
3.01
42.14%
90.85%
×