สนง.เกษตรจังหวัด

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
3
1.38
0.00
0.54
0.54
38.82%
38.82%
รายจ่ายภาพรวม
3
1.38
0.00
0.54
0.54
38.82%
38.82%
×