สนง.เกษตรจังหวัด

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
3
2.53
0.00
2.53
2.53
99.86%
99.86%
รายจ่ายภาพรวม
3
2.53
0.00
2.53
2.53
99.86%
99.86%
×