สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
1
3.50
0.00
0.49
0.49
14.13%
14.13%
รายจ่ายภาพรวม
1
3.50
0.00
0.49
0.49
14.13%
14.13%
×