สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
1
6.99
0.04
5.81
5.85
83.09%
83.69%
รายจ่ายภาพรวม
1
6.99
0.04
5.81
5.85
83.09%
83.69%
×