แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายลงทุน
2
19.80
0.00
19.78
19.78
99.88%
99.88%
รายจ่ายภาพรวม
2
19.80
0.00
19.78
19.78
99.88%
99.88%
×