แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายลงทุน
5
83.01
0.00
82.78
82.78
99.72%
99.72%
รายจ่ายภาพรวม
5
83.01
0.00
82.78
82.78
99.72%
99.72%
×