สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
1
0.38
0.00
0.22
0.22
59.86%
59.86%
รายจ่ายภาพรวม
1
0.38
0.00
0.22
0.22
59.86%
59.86%
×