สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
1
0.38
0.00
0.24
0.24
63.86%
63.86%
รายจ่ายภาพรวม
1
0.38
0.00
0.24
0.24
63.86%
63.86%
×