แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายลงทุน
2
100.00
91.98
7.42
99.40
7.42%
99.39%
รายจ่ายภาพรวม
2
100.00
91.98
7.42
99.40
7.42%
99.39%
×