บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
8
5.60
0.00
3.93
3.93
70.16%
70.16%
รายจ่ายภาพรวม
8
5.60
0.00
3.93
3.93
70.16%
70.16%
×