บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
7
5.58
0.00
3.60
3.60
64.55%
64.55%
รายจ่ายภาพรวม
7
5.58
0.00
3.60
3.60
64.55%
64.55%
×